NHẤT TÂM NIỆM PHẬT - CẦU SANH TỊNH ĐỘ
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

ĐẠI LỄ PHÓNG SANH CHÙA TỪ ÂN 2013
CHUA TU AN.gif
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
“Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp”.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng hủy báng Chánh pháp.
Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Nguyện thứ 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi; và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nầy Vi-Đề-Hy, bất cứ chúng sanh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, dẫu chỉ một ngày cho tới bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ, như người ướp hương, thì thân có mùi thơm, ấy gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A-Di-Đà tức là Pháp-giới Tạng-thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
Về phương Tây của thế giới này, có Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc. Đức Thế Tôn đó nguyện lực không thể nghĩ bàn! Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của ngài nối tiếp không gián đoạn, thì khi mạng chung, quyết được vãng sanh, chẳng còn bị thối chuyển.

Niệm Phật Được Lợi Ích

Go down

Niệm Phật Được Lợi Ích

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Tue 24 Jul 2012, 9:45 am


Niệm Phật Được Lợi Ích
Hỏi: Niệm Phật vãng sanh Tịnh độ được bao nhiêu lợi ích?

Đáp: Căn cứ vào Thiện Đạo Xà Lê Tập nói: "Pháp niệm Phật có 23 thứ lợi ích:

1- Diệt tội chướng nặng.
2- Ánh sáng nhiếp thọ.
3- Đại Sư hộ niệm.
4- Bồ Tát thầm gia hộ.
5- Chư Phật bảo hộ.
6- Tám bộ hộ vệ.
7- Công đức chứa nhóm.
8- Nghe nhiều trí huệ.
9- Không thối vị Bồ Đề.
10- Gặp đấng Đại hùng.
11- Cảm Phật đến rước.
12- Ánh sáng từ bi chạm thân.
13- Bạn thánh đồng khen.
14- Bạn thánh đồng tiếp.
15- Thần thông đi trên không.
16- Sắc thân thù thắng.
17- Sống lâu nhiều kiếp.
18- Được sanh về cõi thù thắng.
19- Mặt thấy Thánh chúng.
20- Thường nghe diệu pháp.
21- Chứng vô sanh pháp nhẫn.
22- Cúng dường 10 phương.
23- Trở về bổn quốc được Đà La Ni.

Hòa thượng Đại Hạnh nói niệm Phật có 10 thứ lợi ích:

1- Nương Phật lực.
2- Pháp dễ làm.
3- Công đức tối đa.
4- Mình người rất vui.
5- Mau được gặp Phật.
6- Chắc được bất thối.
7- Chắc được vãng sanh Cực Lạc.
8- Liền không rời Phật.
9- Thọ mạng dài lâu.
10- Cùng các bậc Thánh không khác.

Các kinh niệm Phật vãng sanh nói có 30 thứ lợi ích:

1- Diệt trừ các tội.
2- Công đức vô biên.
3- Được pháp thù thắng Chư Phật.
4- Chư Phật đồng chứng minh.
5- Chư Phật đồng hộ niệm.
6- Mười Phương Chư Phật đồng khuyên tin niệm.
7- Nếu có họa hoạn niệm Phật liền trừ.
8- Khi lâm chung lòng không điên đảo.
9- Niệm Phật một Pháp nhiếp nhiều Pháp.
10- Khi mạng chung Phật tự đến rước.
11- Dùng ít công đức mau sanh Tịnh độ.
12- Hóa sanh trong đài hoa.
13- Thân màu vàng ròng.
14- Thọ mạng dài lâu.
15- Sống lâu không chết.
16- Thân có ánh sáng.
17- Đủ 32 tướng.
18- Được 6 thứ thần thông.
19- Được vô sanh Pháp nhẫn.
20- Thường thấy Chư Phật.
21- Cùng với Bồ tát làm bạn.
22- Hương hoa, âm nhạc sáu thời cúng dường.
23- Cơm áo tự nhiên nhiều kiếp không hết.
24- Mặc dù tự do tiến đạo thẳng đến Bồ Đề.
25- Thường tươi trẻ không có tướng già.
26- Thường được khỏe mạnh không có bệnh tật.
27- Không bị đọa ba ác đạo.
28- Thọ sanh tự tại.
29- Ngày đêm sáu thời thường nghe Diệu Pháp.
30- Ở địa vị Bất Thối.

Kinh Niết Bàn nói: "Có năm trăm kẻ trộm cướp, trộm cướp các nơi. Vua Ba Tư Nặc bắt được truyền lệnh khoét mắt, chặt hết tay chân, đem liệng ngoài đồng. Trong số 500 người này có một người hướng theo Phật, nghe nói niệm Phật có thể cứu người khổ nạn, bèn kêu gọi những người đồng bọn hết lòng niệm Phật. Lúc bấy giờ các người giặc cướp đồng tâm phát nguyện niệm Phật. Họ chí tâm niệm Phật hoàn toàn hết khổ. Do đó biết rằng niệm Phật lợi ích không thể nghĩ bàn.

Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói: "Chẳng phải có thân bệnh được bình phục mà tất cả bịnh khổ đau nhức, nếu chuyên tâm niệm Phật thì bịnh khổ đều tiêu trừ. Nếu bị bệnh nặng sắp chết, đau nhức bức bách không thể trị được, niệm Phật tam muội tất cả bệnh khổ đều được tiêu trừ. Nên Hòa Thượng Đại Nhật và Hòa Thượng Thiện Đạo nói: "Người bị bệnh tật niệm Phật liền được tự trừ." Năng lực niệm Phật vô cùng to lớn, người bị bệnh khổ niệm Phật đều được lành không thể kể xiết. Gần đây có số người niệm Phật cảm được Xá lợi. Một số hạt Xá lợi vẫn còn giữ để cúng dường. Nên biết Niệm Phật lợi ích không thể nghĩ bàn.

Tuyển tập: Đại Sư Đạo Cảnh và Đại Sư Thiện Đạo
Tuyển dịch: Sa môn Thích Hồng Nhơn

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết