NHẤT TÂM NIỆM PHẬT - CẦU SANH TỊNH ĐỘ
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

ĐẠI LỄ PHÓNG SANH CHÙA TỪ ÂN 2013
CHUA TU AN.gif
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
“Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp”.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng hủy báng Chánh pháp.
Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Nguyện thứ 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi; và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nầy Vi-Đề-Hy, bất cứ chúng sanh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, dẫu chỉ một ngày cho tới bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ, như người ướp hương, thì thân có mùi thơm, ấy gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A-Di-Đà tức là Pháp-giới Tạng-thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
Về phương Tây của thế giới này, có Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc. Đức Thế Tôn đó nguyện lực không thể nghĩ bàn! Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của ngài nối tiếp không gián đoạn, thì khi mạng chung, quyết được vãng sanh, chẳng còn bị thối chuyển.

Nghi Thức Niệm Phật

Go down

Nghi Thức Niệm Phật

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Fri 12 Oct 2012, 10:45 am

NGUYỆN HƯƠNG
(Đến trước bàn thờ Phật quỳ nguyện hương)
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phưởng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng Pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ:
Tâm Bồ đề kiên cố
Chí tu học vững bền
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác. O
(* Dấu O là một tiếng chuông)

    
CẦU NGUYỆN
Đệ tử chúng con là…Tuổi…Pháp danh…hôm nay y theo lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con được biết đến công hạnh rộng lớn của Đức Phật A Di Đà, nay nhân duyên đã đầy đủ chúng con một dạ chí thành phát tâm Bồ Đề trì niệm Thánh hiệu Phật A Di Đà cầu sanh Tịnh Độ.

Nguyện xin Đức Từ Phụ A Di Đà Như Lai chứng biết cho lòng thành kính của chúng con, ngày đêm phóng quang gia hộ cho đệ tử chúng con và tất cả thân bằng quyến thuộc tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng, mãn báo thân sớm được vãng sanh về Tây phương Cực lạc của Đức Phật A Di Đà.

Nam mô A Di Đà Phật tác đại chứng minh. ( 1 xá )

    
TÁN PHẬT
(Chắp tay, đứng thẳng và trì tụng)

Đấng Pháp vương Vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng vương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG
Phật, chúng sanh tánh thường
rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới Đế châu ví Đạo tràng
Mười phương Phật Bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam bảo. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta-bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ðương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ðại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ Tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Ðại từ Ðại bi A Di Ðà Phật, Ðại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Ðại Thế Chí Bồ Tát, Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh tịnh Ðại hải chúng Bồ Tát. (1 lạy) O

    
NIỆM PHẬT
( Ngồi xuống niệm Phật )
Phật A Di Đà thân kim sắc
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
Năm tu di uyển chuyển bạch hào
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
Trong hào quang hóa vô số Phật
Vô số Bồ Tát hiện ở trong
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
Quy mạng lễ A Di Đà Phật,
Ở phương Tây thế giới an lành,
Con nay xin phát nguyện Vãng sanh,
Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ.

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC
THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT. O

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. (tùy ý) O

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT. (3 lần) O

NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT. (3 lần) O

NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT. (3 lần) O

NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT. (3 lần) O

    
SÁM PHÁT NGUYỆN
Một lòng quy kính,
Phật A Di Đà,
Thế giới Cực lạc,
Nguyện lấy hào quang,
Trong sạch soi cho,
Lấy thệ Từ bi,
Mà nhiếp thọ cho,
Con nay chánh niệm,
Niệm hiệu Như Lai,
Vì đạo Bồ đề,
Cầu sanh Tịnh độ,
Phật xưa có thệ:
“ Nếu có chúng sanh,
Muốn sinh nước ta,
Hết lòng tín nguyện,
Cho đến mười niệm,
Nếu chẳng đặng sanh,
Chẳng thành Chánh Giác”.
Do vì nhân duyên,
Niệm hiệu Phật nầy,
Được vào trong bể,
Đại thệ Như Lai,
Nhờ sức Từ bi,
Các tội tiêu diệt,
Căn lành tăng trưởng,
Khi mạng gần chung,
Biết trước giờ chết,
Thân không bệnh khổ,
Tâm không tham luyến,
Ý không điên đảo,
Như vào thiền định,
Phật và Thánh chúng,
Tây nâng kim đài,
Cùng đến tiếp dẫn,
Trong khoảng một niệm,
Sanh về Cực lạc,
Sen nở thấy Phật,
Liền nghe Phật thừa,
Chóng mở Phật tuệ,
Khắp độ chúng sanh,
Trọn Bồ đề nguyện. O
Chúng sanh không số lượng,
Thệ nguyện đều độ khắp,
Phiền não không cùng tận,
Thệ nguyện đều dứt sạch,
Pháp môn không kể xiết,
Thệ nguyện đều tu học,
Phật đạo không gì hơn,
Thệ nguyện được viên thành. O

HỒI HƯỚNG
Niệm Phật công đức vô biên,
Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa.
Chúng sanh pháp giới bao la,
Đều về Cực Lạc Di Đà Tây phương.
Nguyện tiêu ba chướng não phiền,
Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời.
Nguyện trừ tội chướng bao đời,
Hành theo Bồ Tát đời đời vị tha.
Nguyện sanh Tịnh Độ Di Đà,
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình.
Hoa khai ngộ pháp vô sanh,
Cùng chư Bồ Tát bạn lành với ta.
Nguyện đem công đức tạo ra,
Hướng về tất cả gần xa hưởng nhờ.
Con cùng muôn loại thân sơ,
Đều thành Phật đạo, đến bờ an vui. O

    
HỒI HƯỚNG
( Quỳ gối đọc Hồi Hướng)

Đệ tử chúng con là...Tuổi...Pháp danh...Nguyện đem công đức niệm Phật này xin hồi hướng trang nghiêm Tây phương Cực lạc của Đức Phật A Di Đà.

Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ 3 đường
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát tâm Bồ đề
Niệm Thánh hiệu Phật A Di Đà
Hết một báo thân này
Sanh qua cõi Cực lạc.
Đệ tử chúng con nguyện đem công đức niệm Phật này hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới, hồi hướng cho Cửu Huyền Thân Tổ, Ông Bà, Cha Mẹ, Anh Chị Em, Vợ Chồng, Con cái trong nhiều đời nhiều kiếp của chúng con, còn đương tại thế nghiệp chướng tiêu trừ căn lành tăng trưởng, đã qua đời ác đạo xa lìa sớm được vãng sanh về Tây phương Cực lạc.

Nguyện xin Đức Phật A Di Đà, Quán Âm, Thế Chí gia hộ cho đệ tử chúng con biết trước ngày giờ lâm chung, giữ được chánh niệm niệm Phật, sớm được vãng sanh về Tây phương Cực lạc của Đức Phật A Di Đà.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

    
TỰ QUY Y

Tự quy y Phật: xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. O (1 lạy)

Tự quy y Pháp: xin nguyện chú ng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển.
O (1 lạy)

Tự quy y Tăng: xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại. O (1 lạy)

    

HÒA NAM THÁNH CHÚNG
Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật tịnh độ
Đệ tử và chúng sanh
Đồng vãng sanh Cực lạc.

____HẾT____

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết