NHẤT TÂM NIỆM PHẬT - CẦU SANH TỊNH ĐỘ
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

ĐẠI LỄ PHÓNG SANH CHÙA TỪ ÂN 2013
CHUA TU AN.gif
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
“Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp”.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng hủy báng Chánh pháp.
Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Nguyện thứ 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi; và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nầy Vi-Đề-Hy, bất cứ chúng sanh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, dẫu chỉ một ngày cho tới bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ, như người ướp hương, thì thân có mùi thơm, ấy gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A-Di-Đà tức là Pháp-giới Tạng-thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
Về phương Tây của thế giới này, có Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc. Đức Thế Tôn đó nguyện lực không thể nghĩ bàn! Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của ngài nối tiếp không gián đoạn, thì khi mạng chung, quyết được vãng sanh, chẳng còn bị thối chuyển.

48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà

Go down

48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Tue 30 Oct 2012, 8:55 am


48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà
Dịch thơ - 1995
Văn vần
TT.Thích Minh Phát


Hàng ngày tụng Di Đà kinh sám,
Thấy rõ ràng bốn tám lời Nguyền,
Độ người khỏi chốn nhơn thiên,
Đem về Cực lạc phước duyên hưởng nhờ
Muốn đặng tỏ căn nguyên dường đó,
Con cầu Thầy chỉ rõ mọi đường.
Nay con hiệp lại một chương,
Hiến cho các bạn cùng đường tới nơi.
Suy tính lại từ đời quá khứ,
Phật hiệu là Thế Tự Tại Vương.
Bốn mươi hai kiếp náu nương,
Ở nơi trần thế mở đường độ sanh,
Cũng thuở ấy tại thành Phật trụ,
Một đại vương quốc độ rộng xa,
Tên Ngài là Kiều Thi Ca,
Ấy là tiền kiếp Di Đà Pháp Vương.
Tới chầu Phật nghe thường Pháp Chánh,
Chẳng bao lâu chơn tánh phát minh.
Ngôi vua sự nghiệp kinh dinh,
Thảy đều bố thí tự mình xuất gia.
Phật tự tại lợi tha truyền mạng,
Đặt hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo.
Bồ đề hột giống vừa gieo,
Trổ sanh trí huệ với nhiều dõng tâm.
Một bữa nọ thân lâm Phật bệ,
Quanh ba vòng đảnh lễ Như Lai.
Lạy rồi, quì gối chấp tay,
Xin Ngài chứng chiếu lòng ngay sở cầu
Như con đặng kiếp sau thành Phật,
Xin chứng minh tứ thập bát nguyền.
Nguyền nào cũng đặng châu viên,
Nếu như thiếu sót con liền chẳng tranh.

NGUYỀN THỨ NHẤT, con thành Phật được.
Ban cho con một nước tịnh thanh.
Ngục hình ngã quỉ, súc sanh,
Thảy đều chẳng có sanh thành nơi đây.

NGUYỀN THỨ HAI, nước này tịnh giới,
Đàn bà cùng con gái tịch nhiên.
Những người trong các nhơn, thiên,
Cùng loại cầm thú cần chuyên tu hành.
Thảy đều đặng hoá sanh thọ cảm,
Thất bửu trì cửu phẩm liên hoa.

NGUYỀNTHỨ BA, dân chúng Phật Đà,
Khi cần ăn uống, hoá ra sẵn sàng.
Bát thất bửu, bỉ bàng đựng lắm,
Trăm món ngon khỏi sắm ở đâu.
Ăn rồi khí dụng liền thâu,
Không cần phải rửa, phải lau nhọc nhằn.

NGUYỀN THỨ TƯ, nhân dân trong nước,
Muốn áo quần, khăn, lược, mão, giày,
Thảy đều hoá đủ sẵn bày,
Khỏi mua khỏi giặt, khỏi may cực lòng.

NGUYỀN THỨ NĂM, giáp vòng địa lợi,
Từ đất bằng lên tới hư không.
Thảy đều lầu các điện cung,
Cùng là cây trái ao sông cửa nhà.
Các thứ ấy đều là trân bửu,
Cùng bá thiên hoa báu hương thơm.
Hợp nhau thành tạo kết đơm,
Trau dồi trang sức, cho làm phiền ba.
Mùi hương ấy xông ra khắp đủ,
Cả mười phương hưởng thụ cấp kỳ.
Chúng sanh hạnh Nguyện chuyên trì,
Tin và tưởng Phật, đến thì vãng sanh.

NGUYỀN THỨ SÁU, dân lành quốc độ.
Thương kính nhau quí tợ ruột rà.
Không lời qua lại bất hoà,
Không ganh không ghét, sanh ra tranh giành.

NGUYỀN THỨ BẢY, dân sanh trong nước,
Không có lòng uế trược dâm ô.
Cũng không có tánh tục thô,
Cùng là nóng giận, hồ đồ, ngu si,

NGUYỀN THỨ TÁM, chuyên trì thiện niệm,
Cứ đường ngay, tiệm tiệm lướt đi.
Nếu ai muốn nói chuyện gì,
Người kia hiểu ý tức thì khỏi phân.

NGUYỀN THỨ CHÍN, chúng dân từ thiện,
Tai chẳng nghe những chuyện không lành.
Có đâu sự ác tự hành,
Mấy điều nghiệp chướng đã thành vô danh.

NGUYỀN THỨ MƯỜI, chúng sanh đều ví,
Huyễn thân là mộng mị mà thôi
Vậy nên lòng chẳng nhiễm đời,
Tánh không tham muốn, khắp nơi vui cười.

NGUYỀN MƯỜI MỘT, tiên, người, tuy khác
Hình dung đồng một sắc vàng y.
Mặt mày nghiêm chỉnh phương phi,
Trong ngần, đẹp đẽ, không chi ví dường.

NGUYỀN MƯỜI HAI, mười phương thế giới,
Thiên, nhơn, cùng các loài súc sanh.
Hoá thân về cõi lạc thành,
Chứng ngôi duyên giác thinh danh dĩ đồng,
Ngồi Thiền toạ, chăm lòng tịch tịnh,
Hiệp cùng nhau suy tính tuổi điều.
Chẳng hề biết đặng bao nhiêu
Ngàn, muôn, ức kiếp số nhiều khó phân.

NGUYỀN MƯỜI BA, thiên, nhơn, trên giải.
Hiệp cùng nhau đếm mãi dân cư.
Không hề rõ biết số dư,
Tại An Dưỡng Quốc nhiều như cát Hằng.

NGUYỀN MƯỜI BỐN, dân hằng quốc độ,
Thảy thảy đồng trường thọ miên miên.
Không sao biết đặng số niên,
Sống lâu vô lượng, vô biên kiếp đời.

NGUYỀN MƯỜI LĂM, dân thời thanh tịnh,
Trụ vào ngôi chí tánh tự nhiên.
Ly chư loạn tưởng đảo điên,
Xa lìa phân biệt chứng duyên Niết Bàn.

NGUYỀN MƯỜI SÁU, Lạc bang dân chúng,
Vui vẻ mà thọ dụng đủ điều.
Thảy đồng với các Tỳ kheo,
Chứng phần Vô Lậu chẳng theo sự đời.

NGUYỀN MƯỜI BẢY, khi con thành Phật.
Sẽ giảng kinh thuyết thật độ sanh.
Làm cho sở Nguyện đắc thành,
Công con giảng đạo trọn lành hơn ai.

NGUYỀN MƯỜI TÁM, hoá thai cõi dục.
Người người đều đắc Túc Mạng thông.
Biết hồi tiền kiếp xa trông,
Hằng hà sa kiếp biết đồng kim sanh.

NGUYỀN MƯỜI CHÍN, chúng sanh vạn vạn,
Đều đặng rồi thiên nhãn tịnh quang.
Thấy toàn vũ trụ mười phương.
Trăm ngàn muôn ức thế gian cũng tường.

NGUYỀN HAI MƯƠI, Tây phương dân chúng,
Thiên Nhĩ Thông sử dụng nghe xa.
Những lời phát Nguyền bủa ra.
Của trăm ngàn ức Phật Đà khẩu tuyên.

NGUYỀN HAI MỐT, nhơn thiên trong nước
Tha Tâm Thông biết được chẳng sai,
Những điều tâm niệm mỗi loài,
Muôn ngàn thế giới cầu ngoài biết linh,

NGUYỀN HAI HAI, chúng sanh quốc độ,
Thần Túc Thông tỉnh ngộ đã rồi.
Bao hàm thế giới nơi nơi,
Vượt qua khỏi hết nhất thời hơn bay.

NGUYỀN HAI BA, con nay thành Phật,
Danh hiệu con tỏ thật mười phương.
Phật và đại chúng tán dương,
Dân con qui phục dựa nương con hoài.
Thiên, nhơn với các loài thú vật,
Niệm danh con cho thật chí thành.
Sanh lòng vui vẻ hiền lành,
Lâm chung sẽ đặng hoá sanh sen vàng.

NGUYỀN HAI BỐN, ánh quang minh chiếu,
Nơi đầu con tuyệt diệu rõ ràng.
Mặt trời cùng ánh mặt trăng,
Tuy là sáng tỏ chẳng bằng Phật quang.

NGUYỀN HAI LĂM
, hào quang con chói,
Khắp cùng nơi ngõ tối khúc quanh
Thiên, nhơn cùng các súc sanh,
Thấy liền đặng khởi lòng thành qui y.

NGUYỀN HAI SÁU, bất kỳ nhơn, thú,
Trong thập phương vũ trụ vân vân.
Nhờ hào quang chiếu đến thân,
Từ hoà tâm tánh hơn dân cõi trời.

NGUYỀN HAI BẢY, Tiên, Người, phát ý
Tâm Bồ đề trì trí gái trai.
Lục Ba La Mật quảng khai,
Làm nhiều công đức chẳng sai một thì,
Khi thọ mạng chí kỳ viên mãn,
Có con và các hạng Tăng lành.
Phóng quang tiếp dẫn vãng sanh,
Đặng làm Bồ tát tại thành Lạc bang.

NGUYỀN HAI TÁM, Thiên, Nhơn vũ trụ,
Nghe danh con sắm đủ bỉ bàng,
Hương hoa đăng chúc huy hoàng,
Tràng phan, bảo cái cúng dàng Như Lai.
Tạo Tháp, Tự, trì trai thanh tịnh,
Làm việc lành tâm định tưởng con.
Tưởng luôn trọn một ngày thôi,
Chắc là sẽ đặng nước con rước liền.

NGUYỀN HAI CHÍN, Nhơn, Thiên mười cõi,
Nếu dốc lòng ra khỏi bến mê.
Hiệu con thập niệm chuyên bề,
Lâm chung sẽ đặng sanh về Lạc bang
Trừ những kẻ hung tàn hỗn tạp,
Cùng những người Phật pháp dễ khinh
Ai mang tội ấy vào mình,
A Tỳ địa ngục thọ hình chung thân.

NGUYỀN BA MƯƠI, Thiên, Nhơn cầm thú
Trong thập phương vũ trụ khôn lường.
Trước đà tạo tội thường thường
Sau nghe danh Phật tỏ tường cung khai.
Cầu sám hối, trì trai, giới sát,
Nguyền làm lành nước Phật mong sanh.
Lâm chung sẽ đặng công lành.
Khỏi tam đồ khổ hoá sanh liên đài.

NGUYỀN BA MỐT, Tiên, Người mười cảnh,
Nghe danh con đảnh lễ theo về.
Vui mà tu hạnh Bồ đề,
Người người cung kính, kiêng nề tán dương

NGUYỀN BA HAI, thập phương thế giới,
Những đàn bà con gái chán đời.
Phát tâm tín niệm danh con,
Thân sau thay đổi không còn nữ nhơn.

NGUYỀN BA BA, chúng dân mới tới,
Qủa vô sanh bất thối chứng liền
Lại còn quả Phật đoàn viên,
Ngoại trừ những vị bổn nguyền độ sanh
Con sẽ giúp cho thành sở mộ.
Tới tha phương tế độ hàm linh.
Hạnh tu Bồ tát rất tinh,
Lại còn thấy sức oai linh hộ truyền.
Cho người ấy tinh chuyên tiến bộ,
Các chúng sanh tín thọ giữ truyền
Bồ đề, tịch diệt, Phổ Hiền,
Tấn thêm Tối thắng cần chuyên thi hành.

NGUYỀN BA BỐN, dân lành trong nước
Độ chúng sanh sau trước các phương.
Sở nguyền sẽ đặng bỉ bàng,
Bao nhiêu ác nghiệp ba đường khỏi mang.

NGUYỀN BA LĂM, các hàng Bồ tát
Muốn cúng dường chư Phật đâu đâu
Hương hoa, anh lạc, trân châu.
Liền đi khắp đủ vừa hầu bữa ăn.

NGUYỀN BA SÁU, muôn ngàn báu vật
Muốn cúng dường chư Phật Thánh Hiền,
Ước ra thì có đủ liền,
Cúng dâng khắp cả về miền chưa trưa.

NGUYỀN BA BẢY, ai vừa đọc tụng,
Hoặc thọ trì phụng cúng chư kinh,
Đặng tài biện luận thông minh,
Lại thêm Bát Nhã, trí lành cao siêu.

NGUYỀN BA TÁM, giảng điều pháp lý,
Đủ viên thông đầy trí huệ tâm
Những lời bày giải nguyên âm
Nghĩa kinh vi diệu cao thâm đều cùng.

NGUYỀN BA CHÍN, quốc trung Bồ tát,
Thảy thảy đồng dõng bạt kiên cần.
Mỗi người đều đặng kim thân,
Ba hai tướng tốt đủ phân sắc màu.
Thuyết các Pháp gồm thâu đạo Phật,
Cũng in như chư Phật đương thời.

NGUYỀN BỐN MƯƠI, đất nước của con.
Thiệt là tinh sạch chiếu soi khắp hầu.
Chư Bồ tát ví dầu muốn thấy,
Cõi Phật nào nghiêm bất như hà.
Dòm trong bửu thọ hiện ra,
Cảnh nào Phật nấy như là soi gương.

NGUYỀN BỐN MỐT, mọi đường công đức,
Bồ tát nào chưa được hoàn toàn,
Đặng nghe, đặng thấy đạo tràng,
Bề cao cho đến bốn ngàn Na do.

NGUYỀN BỐN HAI, các đồ nhật dụng,
Quốc độ con thiệt đúng tinh minh.
Chói ngời hình sắc đẹp xinh,
Dầu thiên nhãn chẳng nhìn hình đặng chi.

NGUYỀN BỐN BA, người gì trong nước.
Chỉ mong cầu nghe được Pháp, Kinh.
Tự nhiên sở Nguyện đắc thành,
Không chờ mời thỉnh thường tình thế gian.

NGUYỀN BỐN BỐN, Thinh Văn, Duyên Giác,
Trong nước con đều đắc oai thần.
Hào quang tỏ rạng vô ngần,
Biện tài thuyết pháp ngang phần Pháp Vương.

NGUYỀN BỐN LĂM, tha phương Bồ tát,
Nghe danh con tấn phát phụng hành
Thảy đều đặng pháp tịnh thanh,
Định thần giải thoát phước lành thưởng ban.
Như ai muốn cúng dàng Phật, Pháp
Trong một đời đi khắp hà sa.
Tuy là đường xá rất xa.
Định thân không lạc Thiền na chẳng lìa.

NGUYỀN BỐN SÁU, chư vì Bồ tát,
Ở tha phương nghe đạt danh con,
Quy y tinh tấn vừa rồi,
Định thần bình đẳng ban hồi chẳng ly
Đắc pháp Nhẫn đến khi chánh giác
Đặng thấy thương các bậc Như Lai.

NGUYỀN BỐN BẢY, là như vầy,
Tha phương Bồ tát về đầy nước con.
Tâm chí Nguyện đắc hồi bất nghị,
Chẳng thối lui địa vị cao siêu.

NGUYỀN BỐN TÁM, thật báu mầu.
Tha phương Bồ tát khấu đầu quy y.
Chư vị ấy đắc kỳ sở Nguyện,
Nhất, Nhị, Tam, Nhẫn Thiện Pháp Vương.
Pháp môn của Phật khôn lường,
Bao giờ cũng trụ thế thường chẳng thôi.
Khi Pháp Tạng Nguyện rồi đủ ngón
Cõi tam thiên sáu món rung rinh.
Hương hoa đổ xuống chật thành
Thinh không phát tiếng chắc thành Như lai.
---0---
Đức Di Đà khi Ngài thành Phật,
Đến ngày nay đặng thập kiếp trung.
Từ bi hỉ xả viên dung,
Độ người giải thoát số không xiết bàn
Như ai muốn Lạc bang sinh trưởng,
Hiệu Di ĐÀ niệm tưởng tinh chuyên,
Niệm cho diệt tội tiêu khiên,
Đắc nhiều phước đức nhơn duyên vẹn phần.
Khi lâm mạng an phần định tánh,
A Di Đà chúng Thánh hiện tiền.
Lòng không điên đảo chư duyên,
Đặng phần chánh tín về miền Tây Phương.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nguồn:http://www.tangthuphathoc.net/tinhdo/48loinguyenphatadida-dichtho.htm


_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết