NHẤT TÂM NIỆM PHẬT - CẦU SANH TỊNH ĐỘ
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

ĐẠI LỄ PHÓNG SANH CHÙA TỪ ÂN 2013
CHUA TU AN.gif
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
“Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp”.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng hủy báng Chánh pháp.
Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Nguyện thứ 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi; và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nầy Vi-Đề-Hy, bất cứ chúng sanh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, dẫu chỉ một ngày cho tới bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ, như người ướp hương, thì thân có mùi thơm, ấy gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A-Di-Đà tức là Pháp-giới Tạng-thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
Về phương Tây của thế giới này, có Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc. Đức Thế Tôn đó nguyện lực không thể nghĩ bàn! Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của ngài nối tiếp không gián đoạn, thì khi mạng chung, quyết được vãng sanh, chẳng còn bị thối chuyển.

NGHĨA SÁU CHỮ “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT”

Go down

NGHĨA SÁU CHỮ “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT”

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Fri 03 Jun 2011, 5:18 pm

NGHĨA SÁU CHỮ “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT”
Viết bởi Thanh Sơn sưu tầm

Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật vốn đầy đủ vô lượng vô biên hằng hà sa công đức, vô lượng vô biên hằng hà sa ý nghĩa, vô lượng vô biên hằng hà sa lực dụng, cứu cánh, cảnh giới, giác tánh... dẫu trăm ngàn muôn ức Na do tha vi trần đại kiếp, cũng không thể diễn nói hết được. Nay vì chúng sanh nơi thời kỳ Chánh pháp cuối cùng, mà tôi sẽ lược nói, để chúng sanh thu hoạch nhiều lợi ích”.

Này Phật tử, Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì?

Nam Mô là giới luật, A Di Đà là thiền định, Phật là trí tuệ. (*)

Này Phật tử, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có vô lượng vô biên bất khả thuyết ý nghĩa thâm mật vi diệu như thế dẫu ba đời mười phương chư Phật diễn nói cũng không cùng tận.

Nghĩa Sáu Chữ “Nam Mô A Di Đà Phật”

Trong Kinh “Niệm Phật Ba La Mật” do Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch từ Hán văn sang Việt văn, ở Phẩm thứ ba “Niệm Phật công đức”, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đã vì Hoàng Thái Hậu Vi Đề Hi và đại chúng diễn thuyết, lược nói 17 ý nghĩa danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, như sau:

Này Phật tử hãy chăm chú lắng nghe, tôi sẽ giải thích tường tận.

Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật vốn đầy đủ vô lượng vô biên hằng hà sa công đức, vô lượng vô biên hằng hà sa ý nghĩa, vô lượng vô biên hằng hà sa lực dụng, cứu cánh, cảnh giới, giác tánh... dẫu trăm ngàn muôn ức Na do tha vi trần đại kiếp, cũng không thể diễn nói hết được. Nay vì chúng sanh nơi thời kỳ Chánh pháp cuối cùng, mà tôi sẽ lược nói, để chúng sanh thu hoạch nhiều lợi ích”.

Này Phật tử, Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì?

Nam Mô là giới luật, A Di Đà là thiền định, Phật là trí tuệ. (*)

Này Phật tử, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có vô lượng vô biên bất khả thuyết ý nghĩa thâm mật vi diệu như thế dẫu ba đời mười phương chư Phật diễn nói cũng không cùng tận.

Đọc đến nghĩa thứ ba, đoạn có đánh dấu (*), đệ tử bỗng nhiên chợt nhớ. Lúc Cha Mẹ của đệ tử còn tại thế, hằng đêm tại gia, sau thời công phu Tịnh độ có tụng một số bài kệ sám nói về ý nghĩa của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Đệ tử còn nhớ, thuộc và đọc tụng hằng đêm sau thời công phu Tịnh Độ. Nhân dịp VU LAN, mùa Báo Hiếu, để tưởng nhớ công ơn Cha Mẹ, đệ tử xin chép lại các bài kệ sám tụng ý nghĩa “HỒNG DANH NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” dâng tặng chư thiện tín hữu duyên cùng thưởng thức:


1/ NIỆM PHẬT TRÌ NGŨ GIỚI

NAM thứ nhất lòng nhơn bất SÁT (1)

Khắp chúng sanh bác ái từ bi.

Chữ bỏ hết ái si

Chớ ham DÂM DỤC mà suy đọa hoài.

A tam thứ bỏ ngoài THÂU ĐẠO (2)

Vật của người chớ háo, chớ ham.

Chữ DI nên dứt nói xàm (3)

Bốn điều VỌNG NGỮ chớ găm vào lòng.

ĐÀ đệ ngũ sáng trong soi trí

Tránh MA MEN (4) thì ý bình an.

Quy y Tam Bảo vẹn toàn

Nhớ lời PHẬT dạy rõ ràng sáu âm.

Kẻ học đạo chuyên tâm nghe rõ

Cứ xuất gia thì tỏ ngộ ngay

Ráng lần sáu chữ từ nay

Xét suy cạn lý ngộ rày chơn tâm.

Ghi chú:

(1) SÁT: Sát sanh.

(2) THÂU ĐẠO: Trộm cắp.

(3) Nói xàm: nói điều vô nghĩa.

(4) MA MEN: Rượu.

Ngũ giới là năm giới cấm căn bản của người đệ tử xuất gia và tại gia thọ trì sau khi đã quy y Tam Bảo.

2/ NIỆM PHẬT THANH TỊNH LỤC CĂN

NAM về NHÃN, SẮC trần đều diệt

Chớ đê mê mài miệt trần ai.

Chữ thuộc NHĨ, THINH hay

Phải đều dập tắt thanh bai bước đường.

A là TỶ mùi HƯƠNG xa lánh

Thích làm chi bịn rịn ái tình.

Chữ DI là THIỆT khiết tinh

VỊ trần chẳng mến sóng tình khỏi chao.

ĐÀ sáng suốt chiếu vào THÂN uẩn

Đồ vô thường đừng bận XÚC duyên.

PHẬT khuyên Ý niệm chánh chuyên

PHÁP mầu giả dối chẳng bền chẳng lâu.

Này Phật tử thẩm sâu mấy chữ

Cứu độ người sanh tử luân hồi.

Cố công trì niệm trau dồi

An nhiên tự, tại khỏi thời trầm luân.

Ghi chú: Lục căn: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý.

Lục trần: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp.

3. NIỆM PHẬT HÀNH LỤC ĐỘ

NAM cố gắng đem ra BỐ THÍ

Pháp lẫn tài, vô úy chớ quên

Đức từ mở rộng khắp miền

Nhỏ như hột cát không riêng chút lòng.

tịnh hạnh người hòng TRÌ GIỚI

Chớ ố hoen mà phải hư hèn

Lòng bi nào kể xuống lên

Một câu thanh bạch cũng nên đạo mầu.

A vô lượng nhớ câu NHẪN NHỤC

Hãy nhu hòa un đúc chơn nguyên

Không màn những chuyện não phiền

Đớn đau, tủi hổ, dữ, hiền cần chi.

DI tiến bước hằng khi TINH TẤN

Chớ kêu nài mõi cẳng mệt hơi

Khá xem các Phật rạng ngời

Danh truyền cổ cũng thời tịnh chuyên.

ĐÀ quang đảng soi miền CHÁNH ĐỊNH

Vẫn an nhiên thanh tịnh bình thường

Keo sơn gắn bó luôn luôn

Một mai giác ngộ mười phương tỏ tường.

PHẬT toàn giác khai hương BÁT NHÃ

Ánh nguyệt quang buông tỏa chín tầng

Rõ thông diệu lý siêu quần

Hoàn toàn thiện ý tâm trưng Niết Bàn

Hành Lục Độ lo toan bữa bữa

Chớ than van kéo nhựa kéo giây

Hiểu rằng cõi Phật gần đây

Di Đà, Thế Chí với rày Quán Âm.

Ghi chú:

Lục độ vạn hạnh của Bồ Tát đạo: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh Tấn, Thiền định và Trí tuệ.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.

Sau cùng, xin mượn bài kệ thi của Ngài Huỳnh Phú Sổ, để kết thúc bài này:

NAM chỉ về tâm phải tịnh thanh

không dục lợi chẳng cầu danh

A trừ dâm dục nuôi tinh đủ

DI dứt đắn đo giữ báu lành

ĐÀ ấy kim thân sanh bất diệt

PHẬT là xá lợi hiệu vô sanh

LỤC ra chép để người người biết

TỰ lấy mình tu ắt sẽ thành.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đồng sanh cõi Cực Lạc.

http://daitangkinhvietnam.org/tong-phai-phat-giao/tinh-do-tong/425-ngha-sau-ch-nam-mo-a-di-a-pht.html

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết