NHẤT TÂM NIỆM PHẬT - CẦU SANH TỊNH ĐỘ
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

ĐẠI LỄ PHÓNG SANH CHÙA TỪ ÂN 2013
CHUA TU AN.gif
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
“Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp”.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng hủy báng Chánh pháp.
Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Nguyện thứ 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi; và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nầy Vi-Đề-Hy, bất cứ chúng sanh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, dẫu chỉ một ngày cho tới bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ, như người ướp hương, thì thân có mùi thơm, ấy gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A-Di-Đà tức là Pháp-giới Tạng-thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
Về phương Tây của thế giới này, có Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc. Đức Thế Tôn đó nguyện lực không thể nghĩ bàn! Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của ngài nối tiếp không gián đoạn, thì khi mạng chung, quyết được vãng sanh, chẳng còn bị thối chuyển.

NHỮNG CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN TRỢ NIỆM!

Go down

NHỮNG CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN TRỢ NIỆM!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Mon 06 Jun 2011, 9:47 pm

CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Hộ Niệm ::.

***

Lập Ban Hộ Niệm cũng phải tùy duyên

Hỏi:
Cô muốn đưa pháp môn hộ niệm này vào 1 chùa ở gần quê cô. Để phối hợp cùng thực hiện, tránh sự để ý can thiệp của chính quyền, thì cô nên đặt vấn đề nói chuyện với quí thầy cô ở chùa như thế nào cho hợp lý?

Diệu Thiện.


Trả lời:

Mỗi chùa đều có đạo phong, đạo học riêng. Nói chung là có cách tu hành riêng. Cho nên, Cô cần cẩn thận trong lúc bàn thảo với các vị trụ trì ở đó mới được.

Thời mạt pháp này niệm Phật là pháp tối thắng nhất để cứu chúng sanh thoát vòng sanh tử. Trong những năm qua, người niệm Phật vãng sanh đã hiển hiện rõ rệt, rất nhiều. Nhiều người đã nhìn thấy những cuộc vãng sanh đã ngộ ra đường giải thoát, đã phát tâm rất mạnh và quyết lòng thành lập những nhóm cộng tu, lập ban hộ niệm, lập niệm Phật đường để niệm Phật.

Nói vậy, nhưng vẫn còn nhiều nơi không muốn thay đổi cách tu hành. Họ đã quen thuộc với cách tu hành có trước. Đây cũng là điều bình thường chứ không có gì lạ.

Được vãng sanh cần phải có đầy đủ phước đức và thiện căn. Người có đủ phước đức và thiện căn thì gặp cơ duyên này mới được cái phước phần vãng sanh Tây-phương Cực-Lạc để viên mãn thành tựu đạo quả. Thiếu phước đức và thiện căn thì đành phải chịu thua!

Thiện căn là lòng tin, phước đức là phát tâm niệm Phật, nhân duyên là gặp được cơ hội này thì quyết lòng cầu vãng sanh Tịnh-độ.

Chính vì thế mà mình làm Phật sự cũng phải tùy duyên, chứ không nên phan duyên.

Nghĩa là, bàn bạc với các chùa thì Cô cứ bàn bạc, khuyên đại chúng niệm Phật thì Cô cứ khuyên, còn được hay không thì nên để tùy duyên của người. Xin Cô không buồn phiền khi khuyên người niệm Phật mà bị họ chống đối hay không theo.

Hầu hết các chùa chiền ở các nơi đã tu hành theo lệ cũ, quen thuộc rồi. Phật tử đã quen cách tu hành như vậy rồi, các Thầy dù muốn thay đổi, cũng khó khăn chuyển đổi lắm. Mình nên thông cảm vấn đề này.

Cô nên gởi biếu, hoặc cúng dường cho họ những băng đĩa vãng sanh, lời pháp của Ngài Tịnh Không, những tin tức về hộ-niệm vãng-sanh, và đề nghị với quí Thầy/Cô về việc hộ-niệm, chuyên tu Tịnh nghiệp, một lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh-độ, nếu được thì tốt, không được thì mình phải lo số phận của mình là chính vậy.

Trong những năm qua Diệu Âm đều cố gắng làm việc này. Trong đó, hầu hết các Niệm Phật Đường của cư sĩ tu tại gia lập nên, tu niệm Phật, tự hộ-niệm cho nhau đều đã có sự thành tựu rất lớn, cứu độ được nhiều người vãng sanh.

Hỏi:

Ở Hà nội, theo Cô được biết chưa có 1 ban hộ niệm nào cả, Cô rất muốn thành lập, nếu Diệu Âm có nhóm liên hữu đồng tu nào có quan hệ thân thiết với Hà-Nội, có thể gầy dựng cơ sở được, thì cho Cô biết với.

Diệu Thiện.

Trả lời:

Thực ra ở Hà-Nội đã có ban-hộ niệm chứ không phải không có. Năm 2007 có vài vị ở Hà-Nội vào TpHCM gặp Diệu Âm và sau đó về Hà-Nội lập ban-hộ-niệm, đáng tiếc là hiện giờ Diệu Âm không liên lạc được để biết rõ địa chỉ cũng như điện thoại của họ. Diệu Âm sẽ cố gắng tìm cách nối lại liên lạc rồi cho cô hay sau.

Ban-hộ-niệm lập ở VN đến nay nhiều lắm, rải rác khắp nơi, nhiều khi ngay trong một tỉnh có đến hàng chục ban-hộ-niệm, không cách nào liên lạc cho đầy đủ được.

Chị Thu-Hương, ban-hộ-niệm Hoa sen ở Đà-Nẳng rất tốt, thẳng thắn, phát tâm mạnh, Cô nên liên lạc với chị Thu Hương để nhờ giúp đỡ về cách thức hộ-niệm và thành lập Ban-hộ-niệm.

Về mặt chính quyền, thì ở đâu mình phải theo luật lệ ở đó. Căn bản là mình không được làm điều gì phạm đến quy định của nhà nước, không được xen vào các việc khác. Làm đạo thì ta cứ lo việc đạo, quyết lòng theo giáo pháp của Phật để cứu độ chúng sanh mới tốt.

Nên tế nhị trong việc tiếp xự, thành khẩn xin họ chấp nhận cho bà con xóm làng, những người già cả, tụ tập lại thành nhóm nhỏ để cùng nhau niệm Phật, nếu có ai bị bệnh nặng thì xin họ cho phép Ban Hộ Niệm tới niệm Phật hộ niệm. Chỉ vậy mà thôi.

3. Về việc về VN.

Thực sự Diệu Âm cũng muốn về VN lắm, nhiều đồng tu cũng như các nhóm Hộ Niệm luôn luôn nhắc nhở điều này.

Diệu Âm cũng đang suy nghĩ, nhưng tình thực mà nói, khả năng đi lại của Diệu Âm thực sự rất có hạn, thật là "lực bất tòng tâm".

Hơn nữa, ở tại Brisbane này, Diệu Âm đang cố gắng xây dựng một Niệm Phật Đường cho người Việt Nam tu học, vì hiện tại ở đây chưa có một đạo tràng nào dành cho người Việt Nam, thấy vậy mà tội nghiệp cho người Việt Nam chúng ta. Niệm Phật Đường của Tịnh Tông thì niệm bằng tiếng Hoa, nhiều người không niệm được.

Nếu Diệu Âm không đứng ra xây dựng thì không biết chừng nào mới có một Niệm Phật Đường cho người Việt Nam niệm Phật. Chính vì vậy mà Diệu Âm làm liều! Làm liều thì vay nợ cao, vay nợ cao thì phải vất vả, muốn đi đây đi đó giúp người niệm Phật nhưng đành phải cắt giảm tối đa, nhất là về Việt Nam(!), chứ không biết cách nào khác hơn! Xin thành thực khai báo, chứ không có ý gì khác. Chính vì thế mà khi nghe Cô đề nghị về Việt Nam, Diệu Âm cứ chần chừ không dám trả lời thư Cô là vậy.

Cho nên việc về Việt Nam, để Diệu Âm sắp xếp lại một chút, sẽ trả lời rõ hơn với Cô sau.

4. Trả lời cho Kiều Thanh:

Kiều Thanh muốn có pháp danh Diệu Âm thì tốt lắm chứ có gì đâu mà ngại ngùng. Khi thọ tam quy với vị Thầy, hãy nói thẳng với Thầy ý muốn của mình, xin Thầy hoan hỉ cho. Thế thôi.

Rất khen Kiều Thanh có tâm hướng Phật tốt như vậy.

Cố gắng niệm A Di Đà Phật, thành tâm niệm A Di Đà Phật, một lòng niệm A Di Đà Phật cầu hết báo thân này vãng sanh thì thành tựu ngay trong một đời này. Phải vững lòng tin vào lời Phật dạy nhé.

A-di-đà Phật

Diệu Âm

(15/10/2008)

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: NHỮNG CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN TRỢ NIỆM!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Mon 06 Jun 2011, 9:50 pm

CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Hộ Niệm ::.

***

Người khai thị, thoại tướng


Hỏi:

Khi đi hộ niệm, không đủ người phải nhờ sự hỗ trợ của các nhóm HN khác. Như thế có cần giữ nguyên người khai thị lúc đầu không? Vì nếu như nhiều người khai thị của nhiều nhóm có ảnh hưởng đến người được HN không?

Trả lời:

Trong một buổi HN, không nên thay đổi quá nhiều người khai thị, đây là điều tốt, tránh tình trạng ồn ào, làm người bệnh phân tâm, và nhất là tránh những người hiếu kỳ, không hiểu cách khai thị phát biểu bậy bạ, nói những lời không thích hợp. Người chưa kinh nghiệm khai thị nếu sơ ý nói một lời không thích hợp, hay sai pháp làm thay đổi ý nguyện của người bệnh. Rất khó chuyển đổi tâm ý người bệnh về sau, chứ không có nghĩa gì khác.

Nhiều nhóm Hộ Niệm cùng Niệm Phật, thì Diệu Âm nghĩ rằng những người trong nhóm đã có kinh nghiệm khai thị, biết cách hướng dẫn rồi, vậy thì không cần áp dụng cứng ngắt, hay phân chủ hay khách đâu. Uyển chuyển là tốt, bàn bạc với nhau là tốt, chứ còn phân chia cứng ngắt thường gây xáo trộn... không tốt.

Cho nên, không cần phải giữ nguyên một người khai thị lúc đầu.

Hỏi:

Sau khi HN được 8 giờ. Người được HN có hai trường hợp

1-Nóng ở bụng nhiều và ở đầu không nóng nhưng không lạnh như những chỗ khác.

2-Nóng ở ngực nhiều và ở đầu không nóng nhưng không lạnh như những chỗ khác.

Như thế thần thức của hai người này đã ra khỏi thân chưa? Trường hợp này xử lý như thế nào? Nếu gia đình không bằng lòng cho niệm tiếp.

Trả lời:

Sau 8 giờ chỉ có thể còn hơi ấm ở một điểm. Nếu còn ấm tại 2,3 điểm thì nên cẩn thận niệm thêm 1 số giờ nữa cho thực sự chính xác một điểm ấm hoặc khi nào toàn thân lạnh hết mới được. Khi thân xác còn ấm nhiều chổ thì coi chừng thần thức chưa thực sự ra khỏi thân thể, không được tẩn liệm xác.

1) Nóng ở vùng bụng, đây là điềm xấu, bị đọa ngạ quỷ, không tốt. Nên thành tâm cầu Phật gia trì, gia đình nên lạy Phật cầu gia hộ, BHN nên phát tâm niệm thêm 4-8 giờ nữa. Khai thị rất cần trong trường hợp này, cầu giải oan gia trái chủ. Hãy làm hết sức, còn kết quả ra sao thì tùy theo phước phần của người ra đi.

2) Nóng ở ngực nhiều có thể được sanh lại làm người. Trong trường hợp này thân xác cũng có thể được mềm mại, nhưng không viên mãn. Nhưng nếu thành tâm, Ban Hộ Niệm có thể tiếp tục khai thị, hướng dẫn cho thần thức buông xả việc lưu luyến con cháu, mau mau thức tỉnh niệm Phật, cầu xin A-di-đà Phật phóng quang tiếp độ. Nên niệm thêm 4-8 giờ nữa, có thể giúp thần thức tỉnh ngộ mà Vãng Sanh Cực Lạc. Lúc đó điểm nóng sẽ chuyển lên đỉnh đầu.

Trong những trường hợp này, bắt buộc gia đình phải thành tâm cầu nguyện, thành tâm hợp tác tối đa với Ban Hộ Niệm để cứu người thân của họ. Nếu người thân không bằng lòng thì Ban Hộ Niệm đành phải đình chỉ và ra về. Tất cả đều tùy duyên phận, chứ không biết cách nào khác hơn.

Hỏi:

Khi gặp những trường hợp khó. Cần khai thị và cầu xin oan gia. Nhưng khi cầu xin oan gia người khai thị có thể nói MẠNH (có tính chất hù dọa) hay chỉ một mực NĂN NỈ như anh đã hướng dẫn trong buổi nói chuyện ở Niệm Phật Đường Tịnh Nghiêm?

Trả lời:

Nói mạnh, có nghĩa là nói giúp cho thần thức giựt mình tỉnh ngộ, không nên nói quá nhỏ nhẹ như ru ngủ làm cho thần thức cứ mê mê tỉnh tỉnh trong trạng thái chơi vơi. Vì lúc đó thần thức có thể chưa biết mình đã chết, đang phân vân trong cảnh giới nửa thực, nửa giả, đang mơ mơ màng màng không biết làm sao. Lúc đó ta nói lớn tiếng một chút làm họ giựt mình tỉnh ngộ ra mau mau Niệm Phật cầu Vãng Sanh. (Nếu Văn Tập có cuốn Video cụ Hồ Thị Lan, nên xem lại cuốn đó, khi Diệu Âm thấy khuôn mặt cụ vẫn chưa tốt sau mấy tiếng đồng hồ, nên Diệu Âm nói rất mạnh để mong cụ giựt mình mà quyết tâm niệm Phật. Nên xem lại cuộc Vãng Sanh này để rõ thêm).

Nói mạnh là nói dứt khóat, chứ không phải hù dọa, cống cao hay thách thức. Xem lại cuốn Video của Trần Thị Kim Phượng (nếu có) Diệu Âm nói rất mạnh, rất cương quyết, nhưng không có lời nào là thách thức hay hù dọa đâu.

Nên thành tâm khẩn cầu oan gia trái chủ xóa bỏ hận thù, cùng nhau niệm Phật, một là lợi cho người bệnh, hai là lợi cho chính họ. Trong cuộc Vãng Sanh của Trần Thị Kim Phượng, Diệu Âm áp dụng rất nhiều cách điều giải, rất cương quyết, nhiều khi phải lý luận với oan gia nữa, nhưng tuyệt đối không chống đối hay thách thức.

Nếu oan gia quyết lòng báo thù thì mình không còn cách nào khác. Người Hộ Niệm tuyệt đối không dùng bùa, ngải, hay cầu các vị thầy Pháp tới trục xuất, hay đánh phá oan gia. Nhất định nhớ điều này.

A-Di-Ðà Phật

Diệu Âm

(25/09/2008)

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: NHỮNG CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN TRỢ NIỆM!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Mon 06 Jun 2011, 9:55 pm

Những sơ xuất thông thường khi Hộ Niệm

Hỏi

Sau khi Hộ Niệm 8 giờ. Ban Hộ Niệm có cần thiết thăm hơi nóng người được Hộ Niệm ở đâu không? (Để có thể xử lý mọi trường hợp xấu kịp thời hay là tùy duyên )

Trả lời:

Nên làm. Hãy cẩn thận và thành kính làm việc này. Không nên làm với tâm hiếu kỳ, nhưng thành khẩn làm vì để coi người đi có bị chướng ngại nào không, nếu bị chướng ngại thì xử lý kịp thời, nghĩa là bảo với gia đình và Ban Hộ Niệm nên thành khẩn hộ niệm thêm cho người ra đi. Nếu được đồng thuận thì tốt, không đồng thuận thì cũng đành tùy duyên thôi.

Có nhiều người thăm thân xác quá lâu, quá nhiều làm cho chúng ta tưởng tượng rằng họ bắt cái xác chết tập thể dục.

Làm như vậy có vẻ bất kính, nên tránh. Có người, vì muốn biểu diễn sự mềm mại, cầm tay lắc qua lắc lại, ẵm lên rồi thả mạnh xuống giường, để chứng tỏ cho mọi người thấy điều "Bất khả tư nghị" của người chết. Đây là điều bất kính, hãy tránh.

Hỏi:

Như anh Diệu Âm hướng dẫn. Sau thời gian Hộ Niệm, người được Hộ Niệm chỉ còn hơi nóng ở một điểm hoặc khi nào toàn thân lạnh hết mới được. Vậy một trường hợp được Hộ Niệm 14 giờ, người được Hộ Niệm ngoài các điều kiện cần thiết và thoại tướng tốt đầy đủ. Toàn thân người được Hộ Niệm đều lạnh hết thì trường hợp này như thế nào? (có được Vãng Sanh không?). Cũng không nóng ở đỉnh đầu.

Trả lời:

Hơi nóng có nghĩa là hơi ấm, hoặc ít lạnh hơn các nơi khác, chứ không phải nóng "như cái máy sấy tóc" như có người đã diễn tả đâu. Một người được hộ niệm 14 giờ sau khi tắt thở, có thể còn hơi ấm ở đỉnh đầu. Tuy nhiên, nhiều khi trong suốt thời gian hộ niệm, căn phòng mở máy lạnh thường xuyên, hoặc khi trời lạnh quá cũng có thể rất khó phân biệt. Cho nên, nếu ấm ở đỉnh đầu là cách xác định tốt hơn, mạnh hơn, yên tâm hơn, chứ không phải luôn luôn như vậy. Ví dụ, có người lúc chết chưa được vãng sanh, nhờ hộ niệm mà mấy ngày sau mới được vãng sanh thì làm sao còn hơi nóng? Cuộc vãng sanh của Sư Cô Thích Pháp Giác ở tỉnh Sơn Tây Trung Quốc là một ví dụ cụ thể.

Cho nên, yếu tố vãng sanh vẫn phải căn cứ theo ba tư lương là TÍN-NGUYỆN-HẠNH. Người có lòng tin, tha thiết cầu vãng sanh, quyết lòng niệm Phật, trước khi chết được người hộ niệm khuyên nhắc cẩn thận, bảo vệ an toàn, không bị con cháu trong nhà ngăn cản, phá hoại, khi ra đi được thoại tướng tốt đẹp cũng có thể xác định được vãng sanh. Nếu có thêm thoại tướng ấm ở đỉnh đầu thì thêm yếu tố chắc chắn, giúp cho mọi người an tâm hơn, thế thôi.

Nói chung, càng có nhiều thoại tướng tốt, càng vững tâm. Càng nhiều sự cản phá càng khó khăn cho người ra đi. Người Hộ Niệm chúng ta cứ thành tâm cứu độ chúng sanh, cố gắng giảm thiểu mọi rủi ro cho họ, mong cho người ra đi được hoàn mãn, là được. Còn mọi chuyện đều tùy duyên.

Hỏi:

Người được Hộ Niệm là một em bé hơn 10 tuổi bị bệnh Ung Thư chờ chết. Em chịu niệm Phật và phát nguyện Vãng Sanh nhưng lại đòi mua đồ chơi theo anh trường hợp này nên xử lý như thế nào?

Trả lời:

Hộ niệm cho một người, luôn luôn tìm cách thỏa mãn những yêu cầu của họ. Một đứa bé 10 tuổi thích đồ chơi là chuyện bình thường, trước lúc chết các em còn thích được chìu chuộng, thích người chăm lo, thích người thương yêu bảo vệ... tất cả đều là chuyện bình thường. Người lớn mà đôi khi còn thích như vậy, huống chi là trẻ em.

Cho nên, hãy mua đồ chơi cho nó và nói rằng về Tây Phương muốn có đồ chơi gì thì có liền, không cần đi tìm mua như ở đây. Thần thông đạo lực ở Tây Phương vi diệu, bay lượn khắp không trung, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn cái nhà bay lên không thì cái nhà bay lên không... muốn cái gì được cái đó. Còn ở đây, mấy thứ đồ chơi này họ làm để chơi tạm vài bữa thì hư, đâu có gì là hay... Lợi dụng sở thích của em mà khuyến tấn thêm, chứ không phải ngăn các em nhé. Đây không phải là chấp trước, mà lợi dụng sở thích để hướng dẫn, khuyến khích.

Một em bé mà biết niệm Phật, biết cầu vãng sanh thật sự là tốt lắm rồi. Hãy tận dụng tâm lý để thuyết phục và uyển chuyển khuyên nhắc mới thành công được.

Hỏi:

Khi Hộ Niệm người khai thị có cần thiết ngồi khai thị liên tục (ngồi gần nói nhỏ và các thành viên vẫn niệm Phật) hay chỉ khai thị như anh hướng dẫn trong các đĩa Hộ Niệm cho cô Kim Phượng, Cụ Hồ Thị Lan v.v..?

Trả lời: Câu hỏi này hay lắm!

Nhiều Ban Hộ Niệm, Diệu Âm thấy người khai thị nói liên tục bên tai người bệnh. Đây là điều không tốt, dễ làm người bệnh loạn tâm, tức bực, hoặc khó chịu. Có nhiều khi vì mình nói hoài, bắt họ phải chú tâm nghe hoài, làm họ bực mình, tự ái, phiền não... mà không muốn mình Hộ Niệm nữa đó.

Khoảng 1 giờ hoặc 30 phút nhắc nhở một lần là đủ rồi. Nếu người có tín tâm vững, có phát nguyện tha thiết, thường ngày biết niệm Phật tu hành nhiều v.v.. thì nhiều khi khỏi cần khai thị nữa. Xin mọi người hãy nhiếp tâm niệm Phật để người bệnh cũng nhiếp tâm niệm theo thì tốt hơn.

Cụ Hồ Thị Lan, khi Diệu Âm tới thì cụ đã bị mê man nằm im thiêm thiếp. Hỏi gia đình thì biết Cụ không niệm Phật tốt mấy, con cháu trong nhà chưa vững lắm về pháp Phật... chính vì vậy mà Diệu Âm khuyên giải khá nhiều trong những ca Diệu Âm đến HN, nhưng ít ra cũng 30 phút mới nói một lời ngắn. Coi trong video thấy khai thị nhiều là do hộ niệm nhiều lần, và người quay phim quay nhập lại, không có chia ra mà thôi.

Sau khi cụ tắt hơi, thấy thoại tướng không được tốt, nên trong 4 giờ đầu Diệu Âm nói thêm. Khi thấy tướng đã chuyển đổi thì Diệu Âm an lòng ra về... Trước khi ra về có dặn mấy đồng tu tiếp tục niệm Phật là đủ, không cần nói thêm gì nữa.

Riêng Cô KIM PHƯỢNG, như mọi người đều biết, cô bị chướng nạn rất nặng nên Diệu Âm phải cố gắng hết sức để điều giải oan gia trái chủ, (chắc Văn Tập đã biết chứ?). Diễn giải xong việc oan gia nhập thân thì cô mới ra đi được. Khi cô ra đi rồi, trong vòng 2 giờ đầu, vẫn cần sự hướng dẫn để ngừa các chướng nạn vẫn đeo theo cô. Đây là điều tốt. Đến khi thấy rõ sự chuyển tướng khá rõ rệt, đây là điều cảm ứng tốt, nên Diệu Âm an tâm ra về.

- Có nhiều cuộc hộ niệm, người khai thị nói nhanh quá, nói cứng quá, nói cao ngạo quá, hoặc sơ ý không giữ sự thành kính với Tam Bảo, hoặc nói quá cứng khi hóa giải oan gia trái chủ... đây cũng là điều không tốt lắm, cần nên chú ý sửa chữa lại.

- Có nhiều khi người Hộ Niệm nhắc nhở mà có tính cách bắt buộc người bệnh phải niệm theo, cứ lắc đầu người bệnh, bắt họ phải mở miệng niệm theo, ép buộc họ phải mở mắt ra nhìn tượng Phật... đây cũng là điều không tốt. Nếu thấy người bệnh cứ ngủ hoài, thì lâu lâu cũng nên nhắc nhở họ cố gắng vùng lên kiên cường niệm Phật, vui vẻ khích tấn là điều tốt. Tuy nhiên, nhiều khi người bệnh quá mệt mỏi thì cũng phải cho họ nghỉ một chút, hoặc khuyên họ thầm niệm theo. Chú ý giúp họ giữ vững ý nguyện niệm Phật, chứ không thể bắt buộc họ được.

- Nhiều người hướng dẫn người bệnh mà cứ hỏi nhiều quá, bắt bệnh nhân phải trả lời liên tục, cũng không tốt! Hãy nên nói ngắn, vui vẻ một vài phút là đủ, rồi niệm Phật là được. Hỏi người bệnh nhiều quá làm họ dễ loạn tâm.

- Khi hướng dẫn, khai thị, không nên mở ra những vấn đề lạ, hoặc hỏi những câu hỏi làm cho bệnh nhân khó trả lời. Nếu lỡ mở ra một câu hỏi nào, người bệnh chưa kịp trả lời hoặc suy nghĩ, thì chính người khai thị phải nhanh chóng trả lời giùm cho người bệnh liền, đừng để họ suy nghĩ hoặc phiền não. Ví dụ: mình lỡ hỏi:

Cụ muốn nằm đây hay muốn về Tây Phương? Gặp người vui vẻ thì họ trả lời được, có người họ cảm thấy khó chịu vì họ nghĩ rằng mình khinh thường họ. Thấy vậy, đã lỡ hỏi, thì phải nhanh chóng tự giải quyết liền:

Ở đây khổ quá Cụ à, đau đớn, nhức mỏi, hãy mau về Tây phương với A-Di-Đà Phật hưởng tận sự sung sướng, thành Bồ-tát, thành Phật nghen, v.v.. và v.v..

- Tập nói cho thật tự nhiên, cũng đừng quá vội, quá nhanh, cũng đừng quá nhựa nhựa, quá chậm. Nói tự nhiên và không làm quá vẻ nghiêm trang, căng thẳng. Hay vui vẻ, tự nhiên, thản nhiên, đầy đủ sự khuyến tấn, khích lệ... Những khả năng này sẽ phát triển dần theo kinh nghiệm. Thông thường những lần hộ niệm đầu nói hay bị vấp víu, nhưng không sao đâu, từ từ sẽ tốt dần...

A-di-đà Phật
Diệu Âm

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: NHỮNG CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN TRỢ NIỆM!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Mon 06 Jun 2011, 9:57 pm

Cơ hội được vãng sanh?

Hỏi:

Người được hộ niệm NGŨ CĂN bị KHIẾM KHUYẾT (mắt mờ hay căm hoặc điếc v.v..). Có cơ hội vãng sanh không?

Trả lời:

Người nào cũng có khả năng vãng sanh, nhưng khó hay dễ thì chắc chắn phải có. Người ngũ căn khiếm khuyết thật sự phải khó khăn hơn người bình thường. Trong kinh Duy Ma Cật có nói đến chuyện này. Ví dụ, người câm điếc làm sao họ nghe lời khai thị, khi gặp trở ngại mình khuyên họ buông xả làm sao họ biết để buông xả, khi mình niệm Phật làm sao họ nghe theo để niệm Phật được, khi oan gia trái chủ tấn công làm sao họ báo cho mình biết sự cố bất tường đó, v.v....

Trong kinh Phật có kể ra những trường hợp khó được Vãng sanh như: người câm, điếc, mù, bị loạn thần kinh, bị cọp chụp, té cây v.v.. nói chung những trường hợp này rất khó được vãng sanh.
Có những trường hợp có thể giải quyết được, như người già, lớn tuổi, tai bị lỉnh lảng, điếc thì nên mua dụng cụ trợ thính, máy nghe, nhét vào lỗ tai thì có thể nghe được. Người già mắt bị mờ, nhưng nhờ lúc còn sáng có tu hành, từng nhìn thấy được hình Phật, khi sắp lâm chung còn nhớ được hình Phật để quán tưởng tới v.v...

Khi tắt hơi xong, thần thức chuyển qua thân trung ấm, có thể thấy được, nghe được, nhưng sự chuyển tâm niệm Phật cũng là vấn đề khó khăn cho họ. Tập khí khác chi phối, nghiệp chướng hiện hành, oán thân dụ hoặc, cũng thật sự khó khăn cho họ để thức tỉnh, hiểu đạo...
Nói như vậy nhưng chắc chắn vẫn có những trường hợp đặc biệt. Điều này ngoài dự liệu thông thường, khó quyết đoán được!

Hỏi:

Khi đến nhà của người được hộ niệm. Có để bàn thờ thần tài và ông địa hay thờ một số vị thần khác rất trang nghiêm, trường hợp này phải xử lý như thế nào? (Người được hộ niệm nằm ngay trong phạm vi này)

Trả lời:

Nếu thật sự gia đình thành tâm tin tưởng Phật, tha thiết muốn người thân được vãng sanh thì ngại ngùng gì mà không nói thẳng với họ về cách trưng bày trong phòng hộ niệm.

Thờ "Ông Địa" và "Ông Thần Tài" thì thường để dưới đất, trong một góc nhà, chỉ cần lấy tấm vãi, hoặc một vật gì lớn ngăn che lại là được. Không có gì trở ngại lắm.

Những tượng Thần Tiên ở trên bàn thờ trang nghiêm, thì có thể ảnh hưởng đến tâm hồn người muốn vãng sanh. Tốt nhất nên né tránh.

Hãy giải thích cho họ rõ ràng là chỉ nên treo tôn tượng A-di-đà Phật là tốt nhất. Nếu họ cảm thấy khó khăn phải hạ những tượng khác xuống, thì đề nghị với họ nên dùng căn phòng khác để hộ niệm.

Hơn nữa, lòng tín ngưỡng của người bệnh dẫu sao cũng ăn sâu vào các hình tượng đã thờ lâu nay, nếu lâm chung còn tưởng đến đó nữa thì rất khó định tâm, rất khó xoay chuyển tâm ý. Người bệnh nhìn thấy các tượng Thần Tiên, có thể họ lo sợ rằng lâu nay mình thờ các Ngài đó, nay lại niệm Phật A-di-đà mà không niệm các vị Thần Tiên thì các vị Thần Tiên sẽ buồn, sẽ quở phạt, họ e ngại, sợ có lỗi v.v.. Chính vì vậy rất dễ phân tâm, khó nhiếp tâm câu Phật hiệu, hình tượng Phật A-di-đà khó đi sâu vào tâm người bệnh. Nói chung rất khó tạo tâm chân thành, thành kính niệm Phật, thành ra rất khó tương ưng.

Đôi khi, dù cho họ có hiểu chút ít đạo lý vãng sanh, nhưng họ vẫn e ngại đủ điều. Đây là tập khí khó bỏ lắm. Tốt nhất là chuyển đến phòng khác để họ tạm thời đừng nhìn vào đó nữa.

Trong phòng hộ niệm nên thoáng một chút, sạch sẽ gọn gàng một chút, những hình ảnh chụp gia đình, vợ chồng, con cái, hình bông hoa, phong cảnh nên tạm thời hạ xuống. TV cassette, radio, v.v.. nên tắt đi. Nên tránh sự thăm lom của bà con, người thân, đừng để những người không hiểu đạo đến hỏi thăm bệnh tình, chúc phúc chúc lành bệnh, cầu mau bình phục v.v.. không tốt.

Nhắc nhở người nhà đừng nói chuyện lớn tiếng, đừng vội vã bàn đến chuyện chôn cất, thiêu đốt, hậu sự v.v.. hoặc tỏ ra u sầu, buồn bã, than thở... những điều này dễ động tâm người đang nhiếp tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Đừng để những tiếng ồn ào làm ảnh hưởng đến người bệnh.

Nếu đã tu xen tạp, suốt đời nhắm tới các đạo quỉ thần, đến lúc lâm chung mà còn vướng bận vào đó, không tin tưởng Phật pháp, người nhà chỉ mời chúng ta đến đóng góp thêm chút ít hình thức nào đó, rồi xen tạp các thứ khác thì chúng ta nên từ chối thẳng, đừng nên tham gia, vì vô ích, không giúp được gì mà đôi khi còn bị trở ngại cho người ra đi.

A-di-đà Phật

Diệu Âm

(07/10/2008)

http://www.tinhthuquan.com/HoNiemVanDap/Honiemvandap.htm_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

QUY TẮC TRỢ NIỆM LÂM CHUNG VÀ PHÁP NGỮ KHAI THỊ

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 12 Oct 2011, 11:13 am

QUY TẮC TRỢ NIỆM LÂM CHUNG VÀ PHÁP NGỮ KHAI THỊ

Phàm người lúc lâm chung tứ đại chia lìa, mọi nỗi khổ dồn dập, nếu chẳng phải là người đã chứng tam muội từ lâu ắt chẳng dễ gì tự chủ. Huống hồ quyến thuộc chẳng hiểu lợi hại, thường dùng tình cảm thế gian phá hoại chánh niệm, sắp thành công lại bị thất bại. Khổ thay! Ðau thay! Nếu trong khi ấy, được người khác khai thị, hướng dẫn trợ niệm, dẫu là người bình sinh chưa từng niệm Phật cũng dễ sanh lòng tin. Tai nghe Phật hiệu, tâm duyên Phật cảnh, nhất tâm chánh niệm liền có thể cảm được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Phải đặc biệt chú ý lúc quan trọng tối khẩn yếu này!

TÀI LIỆU TRỢ NIỆM

Quy Tắc Trợ Niệm Lâm Chung Và Pháp Ngữ Khai Thị - Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam

Lâm Chung Tam Đại Yếu Quyết - Ấn Quang Đại Sư

TRỢ NIỆM VẤN ĐÁP

Người Khai Thị, Thoại Tướng - Cs Diệu Âm
Hỏi: Khi đi hộ niệm, không đủ người phải nhờ sự hỗ trợ của các nhóm hộ niệm khác. Như thế có cần giữ nguyên người khai thị lúc đầu không? Vì nếu như nhiều người khai thị của nhiều nhóm có ảnh hưởng đến người được hộ niệm không?

Hỏi: Sau khi hộ niệm được 8 giờ. Người được hộ niệm có hai trường hợp: Nóng ở bụng nhiều và ở đầu không nóng nhưng không lạnh như những chỗ khác. - Nóng ở ngực nhiều và ở đầu không nóng nhưng không lạnh như những chỗ khác. Như thế thần thức của hai người này đã ra khỏi thân chưa? Trường hợp này xử lý như thế nào? Nếu gia đình không bằng lòng cho niệm tiếp.

Hỏi: Khi gặp những trường hợp khó. Cần khai thị và cầu xin oan gia. Nhưng khi cầu xin oan gia người khai thị có thể nói mạnh (có tính chất hù dọa) hay chỉ một mực năn nỉ như anh đã hướng dẫn trong buổi nói chuyện ở Niệm Phật Đường Tịnh Nghiêm?

Những Sơ Xuất Thông Thường Khi hộ niệm - Cs Diệu Âm

Hỏi: Sau khi hộ niệm 8 giờ. Ban hộ niệm có cần thiết thăm hơi nóng người được hộ niệm ở đâu không? (Để có thể xử lý mọi trường hợp xấu kịp thời hay là tùy duyên)

Hỏi: Như anh Diệu Âm hướng dẫn. Sau thời gian hộ niệm, người được hộ niệm chỉ còn hơi nóng ở một điểm hoặc khi nào toàn thân lạnh hết mới được. Vậy một trường hợp được hộ niệm 14 giờ, người được hộ niệm ngoài các điều kiện cần thiết và thoại tướng tốt đầy đủ. Toàn thân người được hộ niệm đều lạnh hết thì trường hợp này như thế nào? (có được vãng sanh không?). Cũng không nóng ở đỉnh đầu.

Hỏi: Người được hộ niệm là một em bé hơn 10 tuổi bị bệnh ung thư, đang chờ chết. Em chịu niệm Phật và phát nguyện vãng sanh, nhưng lại đòi mua đồ chơi. Theo anh trường hợp này nên xử lý như thế nào?

Hỏi: Khi hộ niệm người khai thị có cần thiết ngồi khai thị liên tục (ngồi gần nói nhỏ và các thành viên vẫn niệm Phật) hay chỉ khai thị như anh hướng dẫn trong các đĩa hộ niệm cho cô Kim Phượng, Cụ Hồ Thị Lan v.v..?

Cơ Hội Được Vãng Sanh - Cs Diệu Âm

Hỏi: Người được hộ niệm ngũ căn bị khiếm khuyết (mắt mờ hay câm hoặc điếc v.v...) có cơ hội vãng sanh không?

Hỏi: Khi đến nhà của người được hộ niệm. Có để bàn thờ Thần Tài và Ông Địa hay thờ một số vị Thần khác rất trang nghiêm. Trường hợp này phải xử lý như thế nào? (Người được hộ niệm nằm ngay trong phạm vi này)

Coi Chừng Chó Mèo - Cs Diệu Âm

Hỏi: Người được hộ niệm là một ông cụ 89 tuổi đã được hộ niệm gần 1 năm, mỗi tuần 2 lần, mỗi lần 1 giờ. Ông vẫn còn tỉnh táo chỉ không đi được thôi và phát âm khó nên thường niệm thầm theo Ban hộ niệm. Ông và gia đình đều rất thành tâm, nhưng gần đây ông hay bị hôn trầm trong giờ hộ niệm.
Bên cạnh ông luôn luôn có một con chó đi theo, bất cứ ai lại gần nó, nó đều không bằng lòng. Vì ban hộ niệm quen thuộc rồi nên nó không cắn. Như anh đã hướng dẫn trong các buổi nói chuyện về hộ niệm. VT sợ chú chó sẽ là chướng ngại khi ông lâm chung.
Theo Anh trường hợp này phải xử lý như thế nào? (Ban hộ niệm và gia đình của ông cần làm những gì?)

Khả Năng Hộ Niệm - Cs Diệu Âm

Hỏi: Khi hộ niệm cho trường hợp đang hấp hối lại có một trường hợp khác cũng hấp hối (2 trường hợp này ban hộ niệm đều hộ niệm thường xuyên khi chưa hấp hối). Ban hộ niệm gặp trở ngại vì: Phải niệm 24/24. - Thành viên chỉ có 8 người. - Các Ban hộ niệm khác đều bận.

Hỏi: Ban hộ niệm đang hộ niệm cho một trường hợp đã được 8 giờ nhưng chưa tốt phải niệm tiếp tục. Lại có một trường hợp hấp hối cần hộ niệm (2 trường hợp này cũng được hộ niệm thường xuyên).
Thành viên chỉ có 8 người, có người phải đi làm nên niệm 8 giờ đã mệt rồi.

Các Ban hộ niệm khác cũng bận.

Hỏi: Có một vị trưởng nhóm của một Ban hộ niệm nói rằng: Sau thời gian hộ niệm cho một người, nếu còn hai điểm nóng thì có thể niệm tiếp. Nếu chỉ còn một điểm nóng thì niệm tiếp không có tác dụng...

Hỏi: Có một trường hợp người được hộ niệm sau 8 giờ còn nóng ở 2 điểm ở bụng và ở ngực. Ban hộ niệm tiếp tục niệm thêm 4 giờ nữa, hơi nóng chỉ còn ở ngực. Trong trường hợp này nếu niệm thêm thì người này có cơ hội vãng sanh không?

Nghi Thức Càng Đơn Giản Càng Dễ Vãng Sanh - Cs Diệu Âm

Hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật.

Xin hỏi: Cô bạn này có một người dì bi bệnh nằm nửa mê nửa tỉnh đã một năm nay. Gia đình lại chưa hiểu biết về Phật Pháp. Vì muốn cứu người dì nên Cô đã cùng Ban Hộ Niệm đến tụng Kinh Địa-Tạng trong ba ngày (để chuyển nghiệp cho người bệnh, sau đó nếu có chuyển biến mới chính thức Hộ Niệm). Sau mỗi thời đọc kinh có phóng sanh và cúng thí thực. Đối với gia đình thì cho xem những băng đĩa của chùa Hoằng Pháp.

Qua sự hướng dẫn của anh và trong những buổi nói chuyện ở Niệm Phật Đường Tịnh Nghiêm. VT có nghe anh giảng, Hộ Niệm cho một người các nghi thức càng đơn giản chừng nào thì ngươì đó càng dễ Vãng Sanh. Chỉ đọc kinh khi nào người bệnh yêu cầu rồi sau đó phải niệm Phật tiếp.

Trong trường hợp này cô bạn của VT làm có đúng pháp không? Theo anh phải làm như thế nào? Kính mong anh trả lời. Cám ơn anh rất nhiều

Nhanh Hay Chậm? - Cs Diệu Âm

Hỏi: Khi hộ niệm, chúng ta nên niệm nhanh hay niệm chậm? Theo như các tài liệu hộ niệm của Tịnh Tông Học Hội Úc Châu thì chỉ niệm nhanh khi hành giả đang hấp hối và sau khi tắt hơi một lúc. Nhưng em lại không biết rõ ràng là phải niệm nhanh bao lâu. Có người thì lại niệm nhanh suốt 8 giờ. Em thấy niệm như vậy rất là tổn hơi, khó mà duy trì lâu dài. Xin sư huynh cho biết ý kiến. Cũng có ý kiến cho rằng niệm nhanh để đẩy thần thức lên hướng thượng, thật ra em cũng không biết có đúng hay không nữa.

Hỏi: Lúc bình thường niệm Phật thì thật ra niệm chậm hay niệm nhanh là tốt?

Hỏi: Sư huynh có nói khi cộng tu thì niệm Phật "địa trung" 4 lần, mỗi lần 20 phút, vậy thì khoảng giữa của mỗi lần thì làm gi? Có phải sẽ tĩnh tọa không? Tại sao chỉ niệm có 20 phút mà không niệm lâu hơn?

Cách Trợ Niệm Của Tịnh Tông Học Hội - Cs Diệu Âm

Hỏi: Sau khi tụi em niệm được vài tiếng, 3-4 giờ gì đó thì gia đình đó có mời một vị tới ... vị đó tới thì bắt đầu đụng vào thân thể của người quá cố, tìm hơi ấm, vẽ chữ lên tay chân v.v... Khi em thấy vậy thì nhóm tụi em liền rút lui ra về vì cảm thấy không hợp với phương pháp trợ niệm của Tịnh-Tông Học-Hội. Sau đó em có nghe các đồng tu khác kể lại là vị đó dùng tay ấn vô trán của người quá cố suốt buổi, và lúc đó ... mở CD lên mọi người niệm Phật theo, niệm rất nhanh... Vì em cảm thấy phương pháp làm như vậy có thể ảnh hưởng tới việc vãng sanh...

Hộ Niệm Cả Mẹ lẫn Con - Cs Diệu Âm

Hỏi: Khi hộ niệm cho người lâm chung nếu người đó đang có thai thì chúng ta phải khai thị như thế nào để cho người đó dễ dàng vãng sanh? Đứa con trong bụng thì như thế nào?

Hóa Giải Chướng Ngại - Cs Diệu Âm

Hỏi: Ở chỗ cháu mọi người đang hộ niệm cho một ông khoảng 80 tuổi rồi, ông đang ở với con gái, mà con gái của ông làm nghề bán ăn sáng, hàng ngày sát hại rất nhiều con cua. Vậy khi mọi người đến trợ niệm thì có chướng ngại cho việc ông vãng sanh. Nếu có chướng ngại thì có cách gì để hóa giải chướng ngại này không ạ?

Hỏi: Có một bạn đồng tu mới gia nhập ban hộ niệm, vì người này chưa hiểu rõ về đạo Phật, nay muốn nhờ ban hộ niệm bốc mộ theo nghi thức nhà Phật, lại không muốn theo những ông thầy cúng. Như vậy ban hộ niệm có nên đi niệm Phật để giúp gia đình họ không? Xin nhờ chú chỉ cho cách ban hộ niệm phải biết làm như thế nào trong trường hợp này ạ.

Hôn Mê - Cs Diệu Âm

Hỏi: Người bệnh, ông đã bị hôn mê rồi thì làm sao?

Hỏi: Cám ơn sư huynh! Hôm nay gia đình ông (83 tuổi) đã mua cá phóng sanh (nhưng họ không biết lại mua cá nuôi). Ông Cụ hôm nay đã được rút ống uống sữa qua đường mũi, và trực tiếp uống bằng miệng. Ban ngày ông thường ngủ mê, ngáy to, nhưng ban đêm lại tỉnh, đòi ăn và chịu Niệm Phật. Ông này, trước đây nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy. Ngày mai Ban hộ niệm sẽ hộ niệm ban đêm, để ông có thể nghe khai thị và phát tâm Niệm Phật.

Hộ Niệm Có Cần Tụng Kinh, Đọc Chú? - Cs Diệu Âm

Hỏi: Người cư sĩ bạn của người mất, có mời chúng em đến hộ niệm trong vòng 8 tiếng, sau 8 tiếng thì người nhà của người mất gọi nhà quàng họ xuống mang xác đi. Trong thời gian chờ nhà quàng xuống thì em thấy người cư sĩ trưởng nhóm họ làm những việc sau đây, em không biết có đúng không, em xin anh giải thích.

Chẳng hạn như họ đọc Chú Đại Bi, đến Bát Nhã Tâm Kinh, xong tụng kinh A Di Đà, chú vãng sanh, và niệm Phật thêm để chờ người nhà quàn đến...

Em cũng có dự hộ niệm vài lần, nhưng chỉ thấy niệm Phật, từ 8-12 tiềng xong rồi thôi chứ không có làm thêm phần tụng kinh, trì chú.

Xin anh Diệu Âm hoan hỉ giải thích giúpem giải tỏa những phân vân, để khi đi hộ niệm mình biết những gì mình cần làm và những gì mình không nên làm để cho người ra đi không bị thiệt thòi mất phần vãng sanh.

Hộ Niệm Có Cần Tụng Kinh, Đọc Chú? - Cs Diệu Âm

Hỏi: Một bác trai này 70 tuổi, bác thường xuyên đưa đón vợ mình đi hộ niệm, ngay cái hôm hộ niệm cho một bà cụ được vãng sanh vào ngày 12 tháng giêng, thì vợ bác trở về thấy bác đã bị té trong nhà tắm, nhưng miệng thì cứ kêu "Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con", và niệm mười niệm. Nhưng gia đình vẫn đưa bác vào bệnh viện cấp cứu, nhưng bác sĩ từ chối và mang bác về, nhưng vẫn được thở ô-xy, nhưng đã mê man bất tỉnh....

Nhưng khi khám xác thì xác cứng và ấm ngực, bác đã không được vãng sanh. Ban hộ niệm buồn lắm chú ơi! Tại sao bác thành tâm như vậy mà không được vãng sanh vậy chú? Có phải tại gia đình đưa bác vào cấp cứu trong bệnh viện nên thần thức đã bị tán loạn không chú? Trong vòng 49 ngày mình có thể làm gì cho bác ấy được vãng sanh không chú? Bác rất có tâm đạo, thường xuyên niệm Phật, và thường chở vợ mình đi niệm Phật, đáng lý ra bác có rất nhiều công đức, phải có cơ hội vãng sanh nhiều chứ chú. Cháu buồn lắm!!

Thêm Kinh Nghiệm Hộ Niệm - Cs Diệu Âm

Hỏi: ... Con xin hỏi bác là trong lúc người bệnh đang hấp hối, chỉ còn mười mấy phút thì ra đi, thì rất là khó chịu đau nhức thân thể, thì có nên để cho người thân vuốt ve thoa bóp không?

Hỏi: ... giọng nói của con hơi run xúc động khi khai thị vì chưa bao giờ con phải làm chủ nói chuyện trước tình hình có mặt của người lớn. Nhưng khi niệm Phật thì con niệm rất là chân thành và rõ ràng chứ không run giọng. Con thay phiên cho bác MT hướng dẫn lúc đó thôi. Vậy con có tội nặng không vậy?

Hãy niệm Phật, Chứ Đặt Vấn Đề Làm Chi? - Cs Diệu Âm

Hỏi: Trong sách tuyển tập các bài của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam do Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa trích dịch, ấn tống 2008, nhà sách Papyrus San Jose, trang 57:

“Trong 25 năm tại Đài Trung, có hơn hai ngàn vị đồng tu đã qua đời, nhưng lúc mất có lưu lại tướng vãng sanh để chứng nghiệm thì chẳng nhiều hơn 10 người"

Trước lão cư sĩ, cũng đã có các lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư (?), không lẽ nào như vậy (mà) trong lúc hiện nay, theo các DVD thì rất nhiều người có thoại tướng vãng sanh?

Xin bổ túc giúp

Vấn Đề Hiến Xác! - Cs Diệu Âm

Hỏi: Con đã nghe gần hết tập hai của bộ "Khuyên Người niệm Phật", qua đó con được biết là sau khi lâm chung từ 8-16 tiếng thì không nên chạm vào cơ thể người mất, đó là điều tối kỵ. Vậy con xin phép được hỏi là, trong trường hợp một người muốn hiến xác hoặc hiến các bộ phận cơ thể cho y học hiện đại thì có nên hay không, có tối kỵ không? Sau khoảng thời gian 8-16 tiếng thì bác sĩ có được phẫu thuật để lấy các bộ phận cơ thể cứu giúp những người mắc bệnh không?

Hỏi: Con năm nay 25 tuổi. Con bắt đầu nghe "Khuyên Người niệm Phật" cũng cùng lúc con đang chuẩn bị cho việc lập gia đình, con cũng bắt đầu niệm Phật, nhưng tâm lý con có chút băn khoăn bởi vì con không biết là khi mình niệm Phật nhưng vẫn lập gia đình sinh con thì có sai không?

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: NHỮNG CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN TRỢ NIỆM!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết